دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

Big Fun 1C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big Fun 2A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big Fun 2B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big Fun 2C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big Fun 3A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big Fun 3B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big Fun 3C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big Fun 1A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big Fun 1B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Bp Starter A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Bp Starter B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Bp Starter C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 1B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 1B2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch FA1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch FA2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch FB1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch FB2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 1A1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 1A2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 2A1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 2A2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 2B1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 2B2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 3A1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 3A2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 3B1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 3B2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 5B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 5C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 1C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 2A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 2B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 2C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 3A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 3B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 3C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 4A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 4B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 4C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 5A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 1A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Big English 1B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 4C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 1A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 1B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 1C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 2A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 2B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 2C

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3A

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2 Teen 3B

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit1/A-1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 1/A-2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 1/B-1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 1/B-2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2/A/1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2/A/2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2/B/1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2/B/2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Person to Person Starter A

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Person to Person Starter B

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Person to Person 1/A

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Person to person 1/B

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Person to Person 2/A

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Person To Person 2/B

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Basic 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Found-M1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Found-M2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Found-M3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Found-M4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Inter-MS1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Inter-MS2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Inter-MS3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Inter-MS4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-MSS1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-MSS2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-MSS3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-MSS4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv-PMSS1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv-PMSS2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Adv-PMSS3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Found-M5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 2A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speaking 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speaking 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

D1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

EPT

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Discussion 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Discussion 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Discussion 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Discussion 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Speak Now 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch FA1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch FA2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch FB1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch FB2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 1A1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 1A2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 1B1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 1B2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 2A1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 2A2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 2B1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 2B2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 3A1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 3A2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 3B1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Top Notch 3B2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 1A1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 1A2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 1B1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 1B2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2A1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2A2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2B1

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2B2

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Genaral

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

F8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Free Discussion

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TOEFL 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TOEFL 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 1

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ترکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

F1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ترجمه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه کودک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS تخصصی_مهاجرت

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

OJT

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزاد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

TAHA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Back up 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Back up 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Back up 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Back up 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Back up 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ترجمه

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه بیمه شدگان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره تند خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

pre-Intermediate

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementary

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

َA2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آلمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HiTiT 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه هوشمند زبان مهر